S t a t u t

Statut Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r." z siedzibą w Katowicach

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1

Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r." z siedzibą w Katowicach zwane dalej stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych.
1. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieograniczony.
2. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały terenowe.
§ 2
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§ 3
Siedzibą stowarzyszenia jest Miasto Katowice, a terenem działalności obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz ośrodki polonijne poza obszarem RP.
§ 4
Stowarzyszenie używa pieczęci o treści: Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” z siedzibą w Katowicach.

ROZDZIAŁ II
Zadania stowarzyszenia
§ 5

Do zadań stowarzyszenia należy rozwój świadomości narodowej w szczególności poprzez:
1. Ujawnienie prawdy i propagowanie wiedzy na rzecz ogółu społeczności o Policji Państwowej, Policji Województwa Śląskiego oraz innych formacjach uzbrojonych i wojskowych (Straż Graniczna, Straż Więzienna, Wojsko Polskie, Korpus Ochrony Pogranicza) II Rzeczypospolitej Polskiej,
a) ich udziału w II wojnie światowej,
b) losów funkcjonariuszy i żołnierzy oraz ich rodzin w czasie II wojny światowej,
c) o represjonowaniu przedwojennych policjantów, funkcjonariuszy i żołnierzy innych formacji uzbrojonych i wojskowych oraz ich rodzin w powojennej Polsce.
2. Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami o pokrewnych celach statutowych.
3. Pielęgnowanie historii i tradycji Policji Państwowej, Policji Województwa Śląskiego, oraz innych formacjach uzbrojonych i wojskowych II Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Prowadzenie działalności edukacyjnej, między innymi w formie warsztatów, konferencji, prelekcji, wystaw, publikacji, programów telewizyjnych, radiowych, internetowych oraz organizowanie uroczystości upamiętniających, skierowanych do członków stowarzyszenia, młodzieży szkolnej, jak i innych środowisk popierających cele statutowe stowarzyszenia.
5. Inspirowanie instytucji, urzędów, mediów oraz kierownictwa Policji, Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Służby Więziennej i związków zawodowych tych formacji do rozwoju różnych form kultywowania tradycji a także upamiętniania Policji Państwowej, Policji Województwa Śląskiego oraz innych formacji uzbrojonych i wojskowych II Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 6
l. Dla realizacji powyższych celów stowarzyszenie w szczególności:
a) zbiera dokumentację historyczną o Policji Państwowej, Policji Województwa Śląskiego oraz o innych formacjach uzbrojonych i wojskowych (Straż Graniczna, Straż Więzienna, Wojsko Polskie, Korpus Ochrony Pogranicza) II Rzeczypospolitej Polskiej,
b) prowadzi dokumentację dotyczącą Policji Państwowej, Policji Województwa Śląskiego oraz innych formacji uzbrojonych i wojskowych (Straż Graniczna, Straż Więzienna, Wojsko Polskie, Korpus Ochrony Pogranicza) II Rzeczypospolitej Polskiej,
c) inspiruje i inicjuje badania nad historią Policji Państwowej, Policji Województwa Śląskiego oraz innych formacjach uzbrojonych i wojskowych (Straż Graniczna, Straż Więzienna, Wojsko Polskie, Korpus Ochrony Pogranicza) II Rzeczypospolitej Polskiej,
d) organizuje warsztaty, konferencje, prelekcje, wystawy, publikacje, programy telewizyjne, radiowe, internetowe oraz uroczystości upamiętniające Policję Państwową, Policję Województwa Śląskiego oraz inne formacje uzbrojone i wojskowe (Straż Graniczna, Straż Więzienna, Wojsko Polskie, Korpus Ochrony Pogranicza) II Rzeczypospolitej Polskiej,
e) gromadzi środki finansowe i rzeczowe.

ROZDZIAŁ III
Członkowie stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§ 7

Członkiem stowarzyszenia może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który spełnia warunki określone w Ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach oraz wymogi określone w § 9, 10, 11 niniejszego statutu.
§ 8
W stowarzyszeniu wyróżnia się członków:
1. Zwyczajnych.
2. Honorowych.
3. Wspierających.
§ 9
Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może zostać:
1. Były funkcjonariusz Policji Państwowej, Policji Województwa Śląskiego oraz funkcjonariusz lub żołnierz innej formacji uzbrojonej oraz wojskowej II Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Członek rodziny funkcjonariusza Policji Państwowej lub Policji Województwa Śląskiego oraz innych formacji uzbrojonych i wojskowych II Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Osoba fizyczna, która podziela cele i zadania statutowe stowarzyszenia i chce je realizować poprzez pracę społeczną na rzecz stowarzyszenia.
§ 10
Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie osobie, której działalność w sposób znaczący przyczyniła się do propagowania historii i tradycji Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego oraz innych formacji uzbrojonych i wojskowych II Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 11
Członkiem wspierającym może być osoba prawna, która podziela cele statutowe w jakikolwiek sposób wspiera działalność stowarzyszenia. Osoba prawna działa przez swojego przedstawiciela.
§ 12
1. O przyjęciu w poczet członków (zwyczajnego, wspierającego) stowarzyszenia decyduje zarząd na podstawie deklaracji o wstąpieniu do stowarzyszenia, zaopiniowanej przez przewodniczącego oddziału terenowego.
2. Od decyzji zarządu odmawiającej przyjęcia do stowarzyszenia przysługuje kandydatowi prawo odwołania do Walnego Zebrania, które podejmuje w tej sprawie uchwałę w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów członków zwyczajnych stowarzyszenia. Termin do wniesienia odwołania wynosi 30 dni kalendarzowych.
§ 13
1. Członek zwyczajny, wspierający i honorowy stowarzyszenia jest obowiązany:
a) przyczyniać się do realizacji statutowych celów stowarzyszenia,
b) dbać o jego dobre imię,
c) przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał, zarządzeń i decyzji władz lub organów stowarzyszenia,
d) ochraniać mienie stowarzyszenia jako wspólne dobro wszystkich jego członków,
e) regularnie uiszczać składki członkowskie oraz inne opłaty uchwalone przez Stowarzyszenie.
2. Członek honorowy zwolniony jest z uiszczania składek członkowskich oraz innych opłat uchwalonych przez zarząd.
§ 14
1. Członek zwyczajny, wspierający oraz honorowy stowarzyszenia ma prawo:
a) zgłaszać wnioski dotyczące działalności stowarzyszenia,
b) korzystać z pomocy stowarzyszenia w zakresie określonym jego statutem oraz uchwałami władz i organów stowarzyszenia,
c) odwoływać się od decyzji i uchwał zarządu, które go dotyczą do Walnego Zebrania w terminie do 14 dni od daty doręczenia, chyba że okoliczności wymuszają i usprawiedliwiają przedłużenie terminu odwołania,
d) uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez stowarzyszenie.
2. Członek zwyczajny ma dodatkowo prawo wybierać i być wybieranym do władz i organów stowarzyszenia oraz ma głos stanowiący na Walnym Zebrania Członków.
§ 15
Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje w następstwie skreślenia z listy jego członków.
§ 16
1. Skreślenie z listy członków stowarzyszenia następuje w razie:
a) złożenia pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze stowarzyszenia,
b) śmierci członka stowarzyszenia,
c) uchyla się od płacenia składek lub innych opłat na rzecz stowarzyszenia przez czas dłuższy niż 1 rok.
2. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie poprzedzającym stwierdza zarząd stowarzyszenia, po zaopiniowaniu przez przewodniczącego oddziału terenowego.
§ 17
1. Wykluczenie członka stowarzyszenia może nastąpić w razie:
a) rażącego naruszenia postanowień statutu stowarzyszenia,
b) niepodporządkowania się uchwałom władz lub organów stowarzyszenia.
2. Uchwałę o wykluczeniu członka ze stowarzyszenia z przyczyn określonych w ustępie poprzedzającym podejmuje zarząd w głosowaniu tajnym. Dla ważności uchwały w tym przedmiocie wymagana jest bezwzględna większość oddanych głosów. Od decyzji zarządu przysługuje kandydatowi prawo odwołania do Walnego Zebrania, które podejmuje w tej sprawie uchwałę w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów członków zwyczajnych stowarzyszenia. Termin do wniesienia odwołania wynosi 30 dni kalendarzowych.
3. Zarząd zobowiązany jest do zwołania w trybie przyśpieszonym Walnego Zebrania.

ROZDZIAŁ IV
Władze i organy stowarzyszenia
§ 18

1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków (lub delegatów). Zasady wyboru delegatów oraz ich liczbę określa regulamin opracowany przez zarząd.
2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) uchwalenie i zmiana statutu,
b) wybór prezesa, zarządu a także komisji rewizyjnej,
c) podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu i udzielenia mu na wniosek komisji rewizyjnej absolutorium,
d) odwoływanie członków zarządu i komisji rewizyjnej oraz uzupełnienie ich składu,
e) uchwalenie regulaminu Walnego Zebranie, regulaminu pracy zarządu oraz regulaminu pracy komisji rewizyjnej,
f) określenie wysokości składki członkowskiej oraz wysokości i przeznaczenia innych opłat, które obciążają członków stowarzyszenia,
g) podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwiązania stowarzyszenia,
h) nadawanie godności Honorowego Prezesa i godności członków honorowych,
i) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu.
§ 19
1. Walne Zebranie zwołuje zarząd stowarzyszenia.
2. Raz w roku zarząd zwołuje Walne Zebranie sprawozdawcze, a raz na pięć lat zebranie sprawozdawczo - wyborcze.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje zarząd stowarzyszenia z własnej inicjatywy oraz na wniosek komisji rewizyjnej lub na pisemne żądanie co najmniej 15 członków stowarzyszenia, przy czym obraduje ono wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.
4. Informacja o terminie, miejscu i propozycji porządku obrad Walnego Zebrania (zwyczajnego, sprawozdawczego lub nadzwyczajnego) zarząd stowarzyszenia przekaże drogą pocztową, względnie elektroniczną przewodniczącym oddziałów terenowych, co najmniej 14 dni przed terminem obrad.
5. W zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania Członków (zwyczajnego, sprawozdawczego lub nadzwyczajnego) zarząd może wyznaczyć drugi termin Walnego Zebrania Członków, nie wcześniejszy niż pół godziny po pierwszym terminie.
6. Walne Zebranie (zwyczajne, sprawozdawcze lub nadzwyczajne) zwołane w pierwszym terminie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50 członków zwyczajnych stowarzyszenia.
7. Walne Zebranie (zwyczajne, sprawozdawcze lub nadzwyczajne) może odbyć się w drugim terminie bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków stowarzyszenia.
§ 20
1.W sprawach wymienionych w § 18 ust. 2 pkt. a, b, d, i g oraz innych sprawach określonych w statucie, Walne Zebranie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
2.Do ważności innych uchwał wystarczy zwykła większość głosów.
§ 21
1. Organami stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków (lub delegatów), Zarząd i Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja organów stowarzyszenia trwa 5 lat.
3. Organy stowarzyszenia działają w składzie: 5 lub 7 osobowym (zarząd) oraz trzyosobowym (komisja rewizyjna).
4. Uzupełnienie, względnie dokooptowanie członków zarządu oraz komisji rewizyjnej następuje w drodze Uchwały Walnego Zebrania.
§ 22
1. Zarząd reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz, jest jego organem wykonawczym i podejmuje czynności statutowe, niezastrzeżone dla Walnego Zebrania.
2. W skład zarządu wchodzą:
a) prezes stowarzyszenia,
b) od czterech do sześciu członków zarządu, wybranych spośród delegatów na Walne Zebranie.
3. Na pierwszym posiedzeniu, zarząd na wniosek prezesa, wybiera ze swego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
4. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub wiceprezesa.
5. Zarząd realizuje działalność określoną przez Walne Zebranie, składa mu sprawozdanie, zwołuje Walne Zebrania i stwarza warunki do ich odbycia.
6. Prezesowi stowarzyszenia, po zakończeniu kadencji, może zostać nadana godność Honorowego Prezesa.
7. Honorowy Prezes może uczestniczyć w zebraniach zarządu z głosem doradczym.
§ 23
Do kompetencji zarządu należy w szczególności:
1. Zwoływanie zebrania zarządu, które odbywają się w razie potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Składanie oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia. Upoważnieni do tego są łącznie prezes lub wiceprezes wraz z sekretarzem, a w sprawach dotyczących zobowiązań finansowych łącznie prezes lub wiceprezes wraz członkiem zarządu.
a) podejmowanie zobowiązania finansowego, powyżej kwoty 1500, 00 złotych polskich, dotyczącego stowarzyszenia, zarząd podejmuje w uchwale dotyczącej każdego z osobna zobowiązania finansowego, zwykłą większością głosów członków zarządu.
3. Tworzenie i rozwiązywanie oddziałów terenowych.
4. Zatwierdzanie wyboru przewodniczącego oddziału terenowego w oparciu o wynik przeprowadzonych w oddziale wyborów, zatwierdzanie planów pracy oddziałów.  
5. Współpraca i wspieranie działalności przewodniczących oddziału.
6. Przyjęcie nowych członków, na podstawie deklaracji członkowskiej zaopiniowanej przez przewodniczącego oddziału.
§ 24
1. Komisja rewizyjna jest kontrolnym organem wewnętrznym stowarzyszenia.
2. Komisja rewizyjna kontroluje legalność i celowość działalności zarządu oraz czuwa nad gospodarką, majątkiem i finansami stowarzyszenia.
3. Komisja rewizyjna sprawuje kontrolę działalności programowej, organizacyjnej i finansowej oddziałów terenowych.
4. Komisja rewizyjna może wnieść o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
5. Komisja rewizyjna zgłasza wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi.
§ 25
1. Tworzenie oddziału terenowego, następuje na wniosek członków stowarzyszenia danego terenu (nie mniej niż 10 członków).
2. Przewodniczący wybierany jest w wyniku przeprowadzonych wyborów w oddziale.
3. Przewodniczący może wyznaczyć swojego zastępcę, który kieruje pracą oddziału pod nieobecność przewodniczącego.
4. Przewodniczący oddziału opiniuje deklaracje nowych członków stowarzyszenia.
5. Rozwiązanie oddziału następuje z powodu utraty członków lub na wniosek przewodniczącego oddziału o samorozwiązaniu.

ROZDZIAŁ V
Majątek stowarzyszenia
§ 26

1. Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z własnej działalności, dochodu z majątku stowarzyszenia, z ofiarności publicznej (przy przestrzeganiu przepisów Ustawy z dnia 14 marca 2014 roku o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych).
2. O przyjęciu darowizny, spadku lub zapisu, a także skorzystanie z ofiarności publicznej decyduje zarząd stowarzyszenia po zasięgnięciu opinii komisji rewizyjnej.

ROZDZIAŁ VI
Rozwiązanie i likwidacja stowarzyszenia

§ 27
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 do rozwiązania i likwidacji stowarzyszenia stosuje się przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o Stowarzyszeniach.
2. Stowarzyszenie zostaje rozwiązane mocą uchwały Walnego Zebrania, które równocześnie wyznacza likwidatora.
3. Majątek likwidowanego stowarzyszenia, po pokryciu kosztów likwidacji przeznacza się na cel społeczny, określony przez Walne Zebranie.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe

§ 28
1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym statucie podlegają przepisom praw obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Powrót na górę strony